JAWORZNO

 (32) 758 94 94

Szanowni Państwo informujemy, iż niniejszy Regulamin opracowaliśmy w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zapewnienie odpowiedniego komfortu korzystania z usług oferowanych w Centrum Rozrywki Gravitacja w Jaworznie. Mając na uwadze podstawowe zasady polityki naszej firmy, a w szczególności dbałość o osiągnięcie zadowolenia naszych Klientów, z jakości świadczonych usług, prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami i zastosowanie się do wskazanych w nich regulacji. Ponadto informujemy, iż dokonanie zakupu jednej z usług oferowanych w naszym obiekcie traktujemy, jako potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jednoczesne zobowiązanie do jego przestrzegania.

Administratorem danych osobowych jest Bowling Zone Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-541), przy ulicy Kosów 4 (zwana dalej Firmą)*. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Firmę w celu realizacji zawartej umowy z najemcą powierzchni i bieżącego kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja strony/osoby reprezentującej/osoby kontaktowej, bieżący kontakt i ewentualne dochodzenie roszczeń. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Firmy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Firmie na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane prze okres trwania współpracy oraz w celach archiwizacyjnych przez okres 3 lat.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Część ogólna

 1. Klienci chcący skorzystać z usług oferowanych w naszym obiekcie zobowiązani są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

 2. Centrum Rozrywki Gravitacja jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 09:00 do ostatniego Klienta oraz w niedzielę od 10:00 do ostatniego Klienta.

 3. Usługi zarezerwowane telefonicznie, osobiście lub poprzez formularz on-line należy wykupić nie później niż 10 min przed ustaloną godziną. Po upływie terminu wskazanego do odbioru zarezerwowanej usługi, rezerwacja nie jest gwarantowana.

 4. Obsługa zastrzega sobie prawo sprawdzenia tożsamości klientów korzystających ze zniżek (dokument uprawniający do zakupu usługi zniżkowej, legitymacja studencka, legitymacja uczniowska) i/lub promocji organizowanych przez Centrum Rozrywki Gravitacja bądź podmioty zewnętrzne.

 5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

 6. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna przypadającego dla 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.

 7. Na terenie naszego obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

  1. palenia tytoniu, poza wyznaczonym do tego miejscem,

  2. wnoszenia żywności i napojów zakupionych poza Centrum Rozrywki Gravitacja,

  3. wnoszenia do obiektu oraz zażywania środków odurzających lub psychotropowych,

  4. wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, bądź innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu naszych Gości,

  5. przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod widocznym wpływem środków odurzających lub psychotropowych,

  6. wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych),

  7. wstępu do pomieszczeń oznaczonych, jako służbowe,

  8. zachowań agresywnych, prowokacyjnych albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla pozostałych Klientów,

  9. wprowadzania rowerów, deskorolek oraz innych pojazdów jedno lub dwu śladowych, a także wjazdu na rowerze, rolkach i wrotkach.

 8. Zastrzegamy możliwość usunięcia z obiektu osób naruszających swym zachowaniem niniejszy regulamin oraz porządek lub zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszym obiekcie, a w szczególności zakłócających korzystanie z naszego obiektu przez innych Klientów.

 9. Apelujemy do wszystkich Klientów, aby przestrzegali podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie naszego obiektu, a w szczególności korzystali z wszelkich urządzeń i przedmiotów znajdujących się w obiekcie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie zaleca się uprzednią konsultację z obsługą obiektu. Dyrekcja zwraca się jednocześnie z prośbą o zgłaszanie obsłudze wszelkich sytuacji mogących powodować naruszenie porządku bądź zagrażających bezpieczeństwu.

 10. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek wypadku na terenie obiektu, należy bezzwłocznie zawiadomić Obsługę, co pozwoli na natychmiastowe udzielenie pomocy osobom poszkodowanym i zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym Gościom.

 11. Centrum Rozrywki Gravitacja nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

 12. W przypadku imprez, w których uczestniczyć można jedynie za uprzednim okazaniem odpowiedniego biletu/zaproszenia lub innego podobnego dokumentu, Centrum Rozrywki Gravitacja zastrzega sobie możliwość utrwalania obrazu i dźwięku za pomocą przystosowanych do tego celu urządzeń. Centrum Rozrywki Gravitacja będzie uprawnione do wykorzystania tak stworzonych obrazów i nagrań w celach zgodnych z przepisami prawa w celach marketingowych.

 13. W szczególnych przypadkach Dyrekcja może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym wyłączeniu obiektu z użytkowania lub o zmianie godzin jego otwarcia.

Zasady korzystania z kręgielni Gravitacja

 1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.

 2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem kręgielni należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.

 3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.

 4. Gracze zobowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni. Za wypożyczenie obuwia pobierana jest opłata w wysokości ustalonej w cenniku kręgielni. Obowiązek ten nie dotyczy graczy posiadających własne obuwie specjalistyczne.

 1. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.

 2. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.

 3. W przypadku rezerwacji toru, należy zgłosić się na 10 min przed rozpoczęciem gry, jeżeli klient nie

przyjdzie o wyznaczonej porze, rezerwacja może zostać anulowana, a tor odsprzedany.

Zasady korzystania z gry bilardowej Gravitacja

 1. Stoły bilardowej są miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć rekreacyjno-rozrywkowych w postaci gry na zainstalowanym w pomieszczeniu sprzęcie. Zabrania się korzystania ze stołów w innych celach.

 2. Pierwszeństwo do zajęcia stołu mają osoby, które uprzednio dokonały rezerwacji.

 3. Zabrania się zawierania zakładów o stawki pieniężne i gry czysto hazardowej.

 4. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem sali bilardowej należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.

 5. Centrum Rozrywki Gravitacja zastrzega sobie prawo do pobrania zastawu za sprzęt niezbędny do korzystania z gier (komplet bil) w postaci kaucji zwrotnej w wysokości ustalonej w cenniku (10 zł). W przypadku umyślnego zniszczenia wypożyczonego sprzętu, klient ponosi odpowiedzialność materialną na sprzęt.

 6. Obowiązuje zakaz stawiania jakichkolwiek przedmiotów na stole bilardowym. W przypadku zalania stołu, opłata za jego czyszczenie wynosi 100 zł.

Zasady korzystania z Klubu Gravitacja

 1. Prawo wstępu na imprezy organizowane w Centrum Rozrywki Gravitacja mają wyłącznie osoby powyżej 21 roku życia.

 2. Obsługa i personel (selekcja, ochrona) może odmówić wstępu do klubu oraz przebywania w nim osobom:

  1. Nieposiadającym dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego wiek,

  2. Znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

  3. Spożywającym na terenie klubu napoje i inne produkty zakupione poza obiektem,

  4. Posiadającym broń lub inne przedmioty mogące w ocenie ochrony lub personelu stanowić zagrożenie, w tym m.in. butelki, puszki, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub psychotropowe,

  5. Zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w klubie,

  6. Nieposiadającym stosownego ubrania, za niestosowne ubranie uważa się w szczególności: dresy, czapeczki bejsbolowe, szaliki, kominiarki, bluzy z kapturem, stroje z emblematami i nazwami klubów sportowych oraz inne elementu ubioru lub przedmioty utrudniające identyfikację osoby.

  7. Głoszącym i prezentującym hasła, symbole, treści obsceniczne, wulgarne, obraźliwe, rasistowskie, itp.,

  8. Niszczącym wyposażenie klubu.

 3. Obsługa i personel (selekcja, ochrona) mogą nie wpuścić Klienta na teren lokalu nie podając przyczyny.

 4. Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych w miejscach, gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.

 5. Obsługa Klubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

 6. Obsługa ma obowiązek nie podawania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych osobom nieletnim, a w razie wątpliwości, co do wieku, ma prawo zażądać okazania dokumentu tożsamości.

 7. Pierwszeństwo do zajęcia stolika mają osoby, które uprzednio dokonały rezerwacji.

 8. Obsługa ma prawo wyprosić osoby zajmujące stolik, które nie dokonały zamówienia z oferty Klubu.

Odpowiedzialność i kary

 1. Osoby dopuszczające się kradzieży, zniszczenia bądź zagubienia elementów wyposażenia obiektu odpowiadają finansowo za wyrządzane szkody, a w przypadku osób niepełnoletnich obciążeni będą ich prawni opiekunowie.

 2. Wszelkie przypadki kradzieży oraz celowego wyrządzania szkód będą niezwłocznie zgłaszane odpowiednim organom ścigania.

 3. Centrum Rozrywki Gravitacja nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie obiektu bez opieki przedmioty oraz pieniądze.

 4. W przypadku korzystania przez Klienta z własnego sprzętu Centrum Rozrywki Gravitacja nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.

Informacje końcowe

 1. Wszelkie reklamacje związane z oferowanymi usługami, powinny być zgłaszane obsłudze niezwłocznie po ich zauważeniu, jeszcze w trakcie jej trwania. Reklamacje składane po dniu korzystania z usługi nie będą rozpatrywane.

 1. Dyrekcja i obsługa, w trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów, informuje jednocześnie, iż gotowi jesteśmy służyć dodatkową informacją i pomocą w rozwiązaniu wszelkich zaistniałych problemów oraz ewentualnych kwestii spornych, bądź zagadnień nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.

 2. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia, a także wyrazy zadowolenia można składać mailowo za pośrednictwem strony internetowej www.gravitacja.pl , lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..